|
|
|
Audyt językowy

Audyt językowy

W dzisiejszych czasach internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, praca w międzynarodowych zespołach wymaga międzykulturowych umiejętności, a także wysokich umiejętności językowych. Aby je odpowiednio zdiagnozować konieczne jest przeprowadzenie audytu językowego, który pozwala dokonać obiektywnej i szczegółowej oceny kompetencji językowych pracowników danej firmy: w zakresie czynnej i biernej wiedzy dotyczącej posługiwania się językiem obcym.

Audyt doskonale sprawdza się w czterech obszarach:

– podczas rekrutacji – jako narzędzie potwierdzające deklarowany poziom kompetencji językowych. Pozwala na weryfikację poziomu, ułatwia podjęcie decyzji, czy kandydat spełnia warunki rekrutacyjne na proponowane stanowisko.

– przed szkoleniem – aby określić poziom kompetencji językowych uczestnika. To tak zwany audyt poziomujący, czyli diagnoza językowa, która pozwala na wskazanie poziomu wyjściowego uczestnika, a także zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych, co na późniejszym etapie znacznie ułatwia przygotowanie szytego na miarę programu nauczania, który sprosta oczekiwaniom klienta.

– przed i po szkoleniu – aby w łatwy sposób ocenić poczynione postępy. Uczestnik wykonuje ten sam test przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkolenia, co pozwala na obiektywną analizę postępów, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.

– jako weryfikacja poziomu kompetencji pracownika  – w celu zaplanowania jego rozwoju w firmie, odpowiedniego motywowania czy wykorzystania jego predyspozycji językowych w sposób najbardziej efektywny.

Audyt składa się z dwóch etapów pisemnego i ustnego.

Etap pisemny to test składający się z dwóch części. Pierwsza, leksykalno – gramatyczna, zawiera pytania zamknięte, czyli tzw. test wyboru, a druga pytania otwarte, na które odpowiedzieć należy w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej.

Część ustna to rozmowa z audytorem trwająca około 15-20 minut. Podczas niej poruszane są tematy dotyczące życia codziennego i zainteresowań, a także pracy zawodowej, obowiązków, projektów, w które audytowany jest zaangażowany. Pytania mają na celu sprawdzenie płynności wypowiedzi uczestnika, zasobu słownictwa ogólnego, biznesowego czy specjalistycznego, a także poprawności gramatycznej wypowiedzi. Pytania dostosowane są do potrzeb klienta i jest w nich położony nacisk na tematy, które są najbardziej, z punktu widzenia zleceniodawcy, istotne.

Audyty mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy klienta lub zdalnie. Podczas audytu przeprowadzanego u klienta uczestnicy najpierw wypełniają test, a następnie biorą udział w części ustnej. Audyt zdalny pozwala na elastyczne dopasowanie terminu do uczestnika, jako że test wykonywany jest online, a rozmowa odbywa się przez telefon.

Audyt językowy dla pracodawcy oznacza uzyskanie gwarancji odpowiednich kwalifikacji wymaganych w procesie rekrutacji. Dla pracownika jest to możliwość poznania własnych kompetencji językowych, co daje sposobność do podjęcia kroków w celu podnoszenia własnych kwalifikacji. Ostatecznie prowadzi to do usprawnienia komunikacji zarówno wewnątrz firmy, jak i w codziennych kontaktach z kontrahentami i klientami zewnętrznymi. To także oszczędność i racjonalne wykorzystanie budżetów szkoleniowych w firmach.

Post has no taxonomies